Reklamní agentura Liberec

 

      Reklamní agentura / Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží a služeb
A-Z Reklama CZ, s.r.o.
Melantrichova 117/4, 46007 Liberec 7, IČ: 28740653 , DIČ: CZ28740653

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku (dále jen "PODMÍNKY") smluvní vztahy vznikající mezi: A-Z Reklama CZ, s.r.o., se sídlem: Melantrichova 117, 46007 Liberec7, IČ: 28740653 na straně jedné (dále jen "prodávající") a fyzickou nebo právnickou osobou, na straně druhé (dále jen "kupující").
1.2 PODMÍNKY jsou nedílnou součástí všech kupních smluv, které budou mezi smluvními stranami uzavřeny.
1.3 Zasláním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující s těmito podmínkami svůj bezvýhradný souhlas.

II.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Předmětem plnění je dodávka reklamních systémů pro propagaci značky (dále jen “zboží“) a služeb, závazně sjednaná mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvě včetně všech příloh této smlouvy.

III.
ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

3.1 Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky / návrhu Kupní smlouvy / kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím. Objednávka může být doručena prodávajícímu prostřednictvím e-mailem, faxem, dopisem. Objednávka je vždy pro kupujícího závazná.
3.2 Cena uvedená u každého druhu zboží a služeb v ceníku nezahrnuje DPH. Pokud není písemně sjednána cena jiná, nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným novým ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a služeb pro uzavření kupní smlouvy v daný den.
3.3 Prodávající je povinen kupujícímu předat na požádání aktuální ceník, dále je povinen uchovávat aktuální ceník k nahlédnutí ve všech svých provozovnách.
3.4 Dnem vydání ceníku nového se ruší platnost ceníku starého.
3.5 Cena zboží se rozumí "ze skladu prodávajícího", tj. nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu, či případné nutné náklady na balení zboží, které budou účtovány na faktuře zvlášť.
3.6 A-Z Reklama CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit ceníky bez předchozího upozornění.

IV.
DODACÍ LHŮTA

4.1 Jelikož je u každého zboží a služeb prodávajícího odlišná dodací lhůta (dle stavu skladových zásob, s potiskem, bez potisku), potvrdí vždy prodávající kupujícímu termín dodání.
4.2 Lhůta pro dodání zboží začíná běžet následující den po dodání úplných dat pro fakturaci, pokud není níže uvedeno jinak.
4.3 Při sjednané zálohové platbě počíná dodací lhůta běžet dnem připsání úhrady zálohové částky na účet prodávajícího.

V.
DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Kupující vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z těchto variant způsobu dodání zboží:
a) osobní převzetí LIBEREC
b) přepravní služba s dobírkou či bez dobírky. (Geis Parcel)
c) ostatní - musí být specifikován požadovaný způsob dodání zboží
5.2 V případě prvního způsobu dodání zboží je místem plnění sídlo pobočky prodávajícího. V případě druhého a třetího způsobu dodání zboží je místem a časem plnění okamžik předání prvnímu nezávislému přepravci či kupujícímu (ten který nastal dříve).
5.3 Není-li stanoveno jinak, náklady za dopravu platí kupující formou zvláštní položky ve faktuře.
5.4 Prodávající je oprávněn plnit předmět kupní smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, přirážek a DPH.
6.2 Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto variant způsobu úhrady:
a) dobírkou
b) bankovním převodem
c) v hotovosti při předání zboží kupujícímu
d) 100 % záloha včetně DPH předem / na základě zálohové faktury prodávajícího /
e) x % jako záloha předem + doplatek na základě faktury
f) x % jako záloha předem + doplatek v hotovosti při převzetí zboží
6.3. Není-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak, je vydaná faktura splatná do 8mi dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.
6.5 Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.
6.6 Kupující nabývá vlastnická práva k předmětu plnění z kupní smlouvy až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši - viz bod 9.8.
6.7 Zadržení platby nebo krácení platby z důvodů protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak.
6.8 Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodou jinak.
6.10 Zakázka v celkové hodnotě do 20.000,- Kč vč. DPH je vždy splatná v hotovosti, nebo na dobírku. Pokud se strany nedohodli jinak.
6.11 Zakázky převyšující celkovou sumu 20.000,- Kč vč. DPH se zpoplatňují zálohovou fakturou dle výše uvedeného bodu 6.2. možnost d), e) a f). Nejméně však 50% z celkové částky

VII.
ÚROK Z PRODLENÍ

7.1 Pro případ prodlení při úhradě závazků vznikajících mezi prodávajícím a kupujícím se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení platby nebo plnění.
7.1 V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny (varianta b) a e) bodu 6.2. PODMÍNEK) prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % (0,1%) denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení a přesáhne-li délka prodlení dobu 30 dnů je kupující povinen zaplatit prodávající další smluvní pokutu ve výši 10% (3%) z dlužné částky za každých započatých 30 dnů prodlení.

VIII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1 Prodávající může od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že kupující je v prodlení s úhradou zálohy více než 10 dnů po dohodnutém termínu, v případě hrubého porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
8.2 Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením prohlášení se smlouva ruší.
8.3 V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy (vyjma případu dle čl. 8.5.) se tento zavazuje uhradit ve prospěch prodávajícího smluvní pokutu ve výši 15 % ze sjednané kupní ceny dodávky, a to nejpozději do 10 dnů od odstoupení od smlouvy.
8.4 V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 dnů ode odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží jehož se odstoupení týká).
8.5 Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat písemnou formou o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním plněním potvrdí kupující prodávajícímu písemně (i faxem) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy odstupuje a prodávající již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.
8.6 Odstoupení od kupní smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

IX.
JINÁ USTANOVENÍ

9.1 Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození věci z prodávajícího na kupujícího.
9.2 Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 až 427 a § 429 a násl. obchodního zákoníku ve znění platném v okamžiku sjednání kupní smlouvy.
9.3 Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího a to nejpozději do 7 dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do 6-ti měsíců. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.
9.4 Prodávající je povinen uznané vady odstranit náhradním plněním, dobropisem, nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději však do 2 měsíců od obdržení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vadu vyloučeny.
9.5 V případě, že se projeví na zboží zjevné vady, není překážkou náhrady škody případné potištění, či jiná úprava předmětu plnění, která prokazatelně nemůže být spojována se vznikem zjevné vady.
9.6 V případě skladování hotové zakázky u prodávajícího déle než 10 dnů ode dne vystavení dodacího listu sjednává se poplatek za skladné ve výši 0,05% z kupní ceny skladovaného zboží za každý den skladování.
9.7 Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.
9.8 Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení kupní smlouvy.
9.9 Přechod vlastnictví ke zboží: Kupující se stává vlastníkem zboží v okamžiku jeho úplného zaplacení tj. v okamžiku připsání částky za zboží na účet prodávajícího.

X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Všechny změny Kupní smlouvy i těchto Všeobecných obchodních podmínek budou prováděny výhradně v písemné formě a to formou písemného číslovaného Dodatku k uvedeným smluvním dokumentům.
10.2 Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupujícího nebo prodávajícího) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.
10.3 Upozornění: textilní výrobky uvedené e-katalogu jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům.
10.4 Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Skutečnosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené se řídí obchodním zákoníkem.
10.5 Kupující vydáním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje svůj bezvýhradní souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 


I Polepy aut I Samolepky na stěnu I Polep cedule I Billboardy I Potištěné lepící pásky I Mincovníky I Plastové stojánky I Reklamní praporky I Reklamní poutače I Fotografické práce I

eshop reklamní poutače  I  Profesionální fotograf  I  Obchodní podmínky  I  Kontakty  I   I   © 2012 - A-Z Reklama CZ, s.r.o.  I  Všechna práva vyhrazena / all rights reserved